Namen živalskega in rastlinskega spremljanja je v času ovrednotiti živalske in rastlinske skupnosti v njihovi kvalitativno-kvantitativni sestavi. Redno spremljanje ima zelo pomembno vlogo pri upravljanju naravnega rezervata, saj je povezano z ohranjanjem in upravljanjem, s širjenjem znanja o vrstah ali populaciji ali s preventivnimi ali naknadnimi preiskavami po izvedbi posegov. Tehnike, ki jih uporabljamo, so specifične za vsako preiskovano skupino in zahtevajo specializacijo in stalno posodabljanje.

V Naravnem rezervatu Valle Cavanata se redno izvaja rastlinsko in živalsko spremljanje, da bi imeli v prostoru in času celostno in celovito sliko o stanju habitatov, ki so tu prisotni. V primeru spremljanja prosto živečih živali so bile raziskane različne skupine (ptice, plazilci, dvoživke, dnevni metulji, netopirji, ihtiofauna, Pinna nobilis).

Zaradi občutljivosti na fiziognomske in strukturne značilnosti vegetacije in habitatov predstavljajo ptice odlične makro indikatorje kakovosti okolja in se pogosto uporabljajo kot merila zdravja habitatov, v katerih živijo. Zbiranje informacij o skladnosti in razširjenosti različnih vrst ptic s pomočjo obsežnega, standardiziranega in stalnega spremljanja skozi čas, po natančnih znanstvenih metodologijah in uporabi najsodobnejših metod predelave, omogoča oceno trenda in stanja ohranjanja ptičjih skupnosti in posledično okolja, v katerem živijo, kar omogoča pravilno upravljanje rezervata in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Zaradi občutljivosti na fiziognomske in strukturne značilnosti vegetacije in habitatov predstavljajo ptice odlične makro indikatorje kakovosti okolja in se pogosto uporabljajo kot merila zdravja habitatov, v katerih živijo. Zbiranje informacij o skladnosti in razširjenosti različnih vrst ptic s pomočjo obsežnega, standardiziranega in stalnega spremljanja skozi čas, po natančnih znanstvenih metodologijah in uporabi najsodobnejših metod predelave, omogoča oceno trenda in stanja ohranjanja ptičjih skupnosti in posledično okolja, v katerem živijo, kar omogoča pravilno upravljanje rezervata in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Poleg dejavnosti, ki so bile pravkar opisane, je v Naravnem rezervatu Valle Cavanata prisotna postaja za ulov in obročkanje v znanstvene namene, ki deluje v okviru projekta MonITRing.